“ULUSAL KIRSAL AĞ TEMATİK TOPLANTILARI”

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
“ULUSAL KIRSAL AĞ TEMATİK TOPLANTILARI”

IPARD Programı kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından, 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde The Ankara Otelde “Ulusal Kırsal Ağ Tematik Toplantıları” düzenlendi. Kırsal kalkınma programlarının daha etkin uygulanmasını sağlamak, belirlenen hedefleri desteklemek, uygulamada yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla kurulan Ulusal Kırsal Ağ bugüne kadar faaliyetlerini başarı ile tamamladı.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Leyla ALMA, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Haluk ÇAĞLAR, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Muhammed ADAK ve ilgili kamu kurumları, TKDK, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma merkezleri, üretici örgütleri, bölge kalkınma ajansları, yerel yönetim temsilcileri, özel sektör, çiftçiler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri ve kooperatifleri ile “LEADER tedbiri” kapsamında (YEG) temsilcilerinden oluşan yaklaşık 115 kişilik toplantı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Sayın Haluk ÇAĞLAR;

Kırsal Kalkınma politikasının, programlarının, projelerinin ve diğer girişimlerin pratikte nasıl çalıştığına ve daha fazlasını başarmak için nasıl geliştirilebileceğine yönelik bilgi alışverişi için hizmet eden ulusal kırsal ağın önemini vurgulamıştır.

“Tematik Toplantılarla Kırsal Kalkınma Etkinliğini Artırıyoruz”

“Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı olarak bugün önemli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği (AB)’ne uyum sürecinde kırsal kalkınma politikaları ve uygulamalarında iyi yönetişim kalkınmayı hızlandıran ve kolaylaştıran önemli bir faktördür. Bugüne kadar IPARD Programı kapsamında uygulanan başarılı proje örneklerinin potansiyel faydalanıcılar tarafından görülmesi, kırsal alanda Program desteklerine olan ilgiyi ve güveni artırmıştır. Katılımcı bir anlayışla kırsal kalkınma için gerçekleştirilen tematik toplantılar önemli bir kaynaktır. Bu kapsamda çalışmalar bir yandan kırsal kalkınma politikalarının etkinliğinin artırılması, daha iyi programlama için fikir alışverişinde bulunulması, deneyim ve tecrübelerle kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı hedeflemektedir.

Kırsalda kalkınmanın sağlanması adına ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi ve deneyim paylaşımının gerçekleştirilmesine yönelik ağ platformunun oluşturulması Ulusal Kırsal Ağ Yapısının esaslarındandır. Bu sayede ulusal düzeyde yapılan kalkınma planlarının ulaşamadığı noktalara erişilebileceğine, daha etkin kalkınma stratejileri geliştirilebileceğine ve yerel aktörlerin kalkınma sürecinde daha aktif roller üstlenebileceğine inanılmaktadır.

Kırsal kalkınma toplumun tüm kesimlerinin dengeli ve sürdürülebilir gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Toplumsal hedeflere ancak birlikte ve organize bir şekilde harekete geçilmesiyle ulaşılır.Ulusal kırsal ağın en önemli görevlerinden biri ilgili paydaşların katılımı ile yapılan tematik çalışmalardır. Tüm bugüne kadar yapılan çalışmalar ile ihtiyaç duyulan ve IPARD programının çalışma alanları dikkate alınarak 8 tematik konu belirlenmiştir. Karar alıcı temsilciler ile bugün yapılacak çalışmalar ülkemizin kırsal kalkınma çalışmalarında en doğru ve etkin kararların alınmasına aracı olacaktır.

Açılış konuşmasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Sayın Dr. Muhammed ADAK kırsal kalkınma programlarının önemine değinmiştir.

Türkiye, Avrupa Birliği (AB)’ne uyum sürecinde kırsal kalkınma politikaları ve uygulamalarında kırsaldaki gelişimin işbirliği ve karşılıklı güvenle sürdürülmesine teşvik etmektedir. Türkiye’de kırsal kalkınma alanında atılan en önemli adımlardan biri, etkili bir kırsal kalkınma politikası yönetimi için, AB uyum çalışmaları kapsamında IPARD Programının hazırlanmasıdır. AB Ortak Tarım Politikası ile ilgili müktesebatın uygulanması noktasında büyük önem taşıyan IPARD, aynı zamanda tarım sektörü ile kırsal alanların sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmaktadır. IPARD Programının izlenmesi için gerek kamu gerek sivil toplum temsilcilerini içinde barındıran bir izleme komitesi oluşturulmuştur. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun kurulması ile yerel düzeyde kırsal kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasite güçlendirilmiştir.

Kırsal alanların yaşam koşulları iyileştirilirken, doğal ve kültürel varlıkların korunması esas alınmalıdır. Böylesi bir amaca ulaşmak ancak çok boyutlu bir kalkınma yaklaşımını, çok sektörlü kamu politikalarını ve kurumlar arası işbirliğini gerekli kılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde şu anda kırsal kalkınma dendiğinde kamu, özel, sivil toplum kuruluşlarının birlikte çok daha profesyonel yaklaşımlarıyla ekonomik, sosyal ve fiziki anlamda kalkınma gerçekleştirilmesi kastedilmektedir. Böylece kentleşme hastalığının tedavisi olarak uygulamaya konulan kentsel dönüşümün maliyetinden de kamu olarak kurtulmuş olunur. Kısıtlı olan kamu kaynakları çok daha verimli ve halkın refah içerisinde yaşamasını sağlamak için kullanılmış olur.

Geleceğe Yönelik Planlarımız…

Açılış konuşmalarının ardından AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından sunum gerçekleştirilmiştir. 2017 yılından bugüne Ulusal Kırsal Ağ da gerçekleşmeler ve 2020 yılı çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir;

Ardından Tüm tematik çalışma grupları katılımcıları 1.5 gün boyunca kırsal kalkınma kapsamında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Kırsal turizm, kısa tedarik değer zinciri, LEADER, tıbbi ve aromatik bitkiler, kırsalda inovasyon, kırsal alan tanımı, kırsal altyapı, küçük çiftçilerin desteklenmesi, tematik çalışmalarında kırsal kalkınma destekleri (kalkınma ajanslarının, IPARD Programı kapsamındaki TKDK destekleri, kırsal kalkınma yatırımları destekleri, ilgili uzmanlar tarafından ilgili tematik konulara göre destekler anlatılarak değerlendirilmiştir. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Sektörlerin kırsal kalkınma içerisindeki potansiyel rolü, tematik grup metodolojisi ve Ulusal kırsal ağ için bir yol haritası ve IPARD Programının ve diğer kırsal kalkınma programlarının nasıl geliştirmesi gerektiğine yönelik 2020 yılı eylem planı önerileri belirlenmiştir.


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi
Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye